Informace pro oznamovatele

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedla společnost ÚAMK a.s. vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení by dále mělo obsahovat identifikaci osob podezřelých z protiprávního jednání, podrobný a souvislý popis tohoto jednání a případně konkrétní důkazy o tomto jednání nebo jiné poznatky podporující učiněné oznámení.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

V případě anonymních oznámení bere oznamovatel na vědomí, že nemůže uplatňovat všechna práva oznamovatele (zejména ochranu před odvetným opatřením).

ÚAMK a.s. přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, ÚAMK a.s. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. ÚAMK a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Oznamovatel, který je vystaven odvetnému opatření má právo o tomto učinit oznámení na oznamovací kanály vnitřního oznamovacího systému výše uvedené. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

 

Příslušná osoba pro přijímání oznámení: Ing. Ivan Ivančo nebo Monika Noare

Způsoby podání oznámení:

 • emailem na:  recenze@uamk.cz
 • poštou na adresu: „k rukám Ing. Ivan Ivančo, nebo Monika Noare– neotevírat“, ÚAMK a.s., Na Strži 1837/9, 140 00  Praha 4 - Krč,
 • telefonicky na: 261 104 782
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li ÚAMK a.s. opatření navržené příslušnou osobou, přijme ÚAMK a.s. k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření ÚAMK a.s. neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky na 221 997 840, e-mailem na oznamovatel@msp.justice.cz nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.